Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Analizy rutynowe

HomeResearchAnalizy rutynowe

Spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS/MS) – Agilent 8900

 • analiza ilościowa i jakościowa wielopierwiastkowa (oznaczenia w materiałach stałych i zawiesinach (po uprzednie mineralizacji); oznaczenia w roztworach wodnych bez zawiesin)
 • charakteryzowanie nanomateriałów na bazie wybranego metalu (tlenku metalu) – rozmiar metalicznego rdzenia, rozrzut rozmiarów, liczba/stężenie nanocząstek (moduł analizy pojedynczej cząstki – single particle) – oznaczenia w roztworach koloidalnych (zawiesinach nanomateriałów w roztworach wodnych
 • analiza specjacyjna wybranych pierwiastków (HPLC/CE-ICP-MS/MS)

Spektrometr emisyjny ICP-OES

 • analiza ilościowa i jakościowa wielopierwiastkowa (oznaczenia w materiałach stałych i zawiesinach (po uprzednie mineralizacji); oznaczenia w roztworach wodnych bez zawiesin)

Spektrometr mas z jonizacją poprzez elektrorozpraszanie połączony z chromatografią cieczową (LC-MS/MS) Agilent 6460 Triple Quad

 • identyfikacja barwników naturalnych i syntetycznych w historycznych dziełach sztuki (wykonanie analiz dla dwóch rodzajów ekstrakcji wraz z odpowiednią interpretacją widm w trybie jonów dodatnich i/lub ujemnych)
 • potwierdzenie/wykluczenie występowania wybranych barwników naturalnych i syntetycznych (np. w żywności i suplementach diety)
 • analiza jakościowa małocząsteczkowych związków organicznych (z zastosowaniem analizy wstrzykowej lub po uprzednim rozdzieleniu chromatograficznym składników próbki)
 • jednowzorcowe oznaczanie poszczególnych pochodnych SLS i SLES w produktach kosmetycznych, wyznaczanie ich stopnia etoksylowania, określanie ich mas cząsteczkowych, kontrola efektów matrycowych poprzez wykonanie oznaczeń na różnych stopniach rozcieńczenia
 • wyznaczanie logP jako logk’ za pomocą chromatografii w odwróconym układzie faz z krokiem 10% ACN dla związków o nieznanym stężeniu i ich niewielkich ilości
 • półilościowe oznaczanie tokoferoli i tokotrienoli i ich produktów utleniania w olejach

Chromatograf jonowy z detekcją konduktometryczną

 • oznaczanie głównych nieorganicznych anionów
 • oznaczanie głównych nieorganicznych kationów

Analizator elementarny – Elementar Vario EL III

 • analiza elementarna związków organicznych: C, H, N, S (również w próbkach zawierających F)

Analiza miareczkowa

 • oznaczanie zawartości jonów chlorkowych, bromkowych i siarczkowych
 • analiza wód i ścieków (twardość ogólna, ChZT, jony chlorkowe)

Kontakt w celu ustalenia zakresu i kosztu analizy – adres: