Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

1999-2011

Home1999-2011
 • Grant MNiSW (własny) N204 142837: Oddziaływania pomiędzy nanokryształem CdSe a ligandem. Efekty funkcjonalizacji, wpływu na solubilizację, fotoluminescencję i rozdział elektroforetyczny
 • Grant rektorski: Analiza materiałów klinicznych i środowiskowych z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (2000/2001)
 • Grant rektorski: Specjacyjna analiza materiałów biologicznych z zastosowaniem technik sprzężonych (wysokosprawna chromatografia cieczowa lub elektroforeza kapilarna z detekcją UV i MS) (2002/2003)
 • Grant rektorski: Zastosowanie technik sprzężonych do badania zawartości form arsenu o zróżnicowanej aktywności biochemicznej i toksykologicznej w wybranych wodach mineralnych i leczniczych (2003)
 • Grant (promotorski) KBN 3 T09A 001 17: Zastosowanie kompleksów potrójnych z 5-Br-PADAP do oznaczania nadtlenku wodoru z użyciem chromatografii cieczowej (1999-2000)
 • Grant KBN 3 T09A 089 18: Techniki chromatograficzne i spektroskopowe w badaniu związków pochodzenia naturalnego w dziełach sztuki (2000-2002)
 • Grant (promotorski) KBN 7 T09A 042 21: Zastosowanie technik sprzężonych – elektroforezy kapilarnej ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie (ICP MS) oraz jonizacją elektrorozpraszającą (ES MS) w analizie kompleksów metalotioneiny z wybranymi metalami (2001-2002)
 • Grant KBN 4 T09A 014 25: Analiza specjacyjna ołowiu i cynku jako komplementarna metoda badania mechanizmów bioakumulacji oraz przydatności roślin do fitoremediacji na przykładzie Arabidopsis thaliana (2003-2006)
 • Specjalny Program Badawczy KBN 134/E-365/SPB/5.PR UE/DZ 601/2002: Specjacja arsenu i selenu w materiałach biologicznych (2002)
 • Grant KBN 134/E-365/SPB/5.PR UE – “Sieci”/DZ 362/2003-2005: Rozwój infrastruktury metrologicznej w chemii w państwach kandydujacych do Unii Europejskiej (2003-2005)
 • Grant KBN 134/E-365/SPB/6.PR UE/DIE 376/2004-2006: Metody przesiewowe do oceny jakości wód jako element działań wspierających wprowadzenie Ramowej Dyrektywy w sprawie czystości wód (2004-2006)
 • Grant (promotorski) KBN N204 055 31/1410: Zastosowanie technik sprzężonych w badaniu kompleksów miedzi z bioligandami w Arabidopsis thaliana (2006-2008)
 • Grant MniSzW 139/6PR UE/2007/7: Kursy szkoleniowe z dziedziny kontroli jakości wyników badań analitycznych oraz walidacji metod, prowadzone w ramach działań wspierających realizację Ramowej Dyrektywy w sprawie czystości wód (2007)
 • Grant MniSzW (rozwojowy) 0536/R/T02/2007/03: Nowe standardowe procedury analityczne przeznaczone do badania poziomu zanieczyszczenia ekosystemów wodnych przez ksenobiotyki należące do grupy farmaceutyków i związków endokrynnych (2007-2010)
 • Grant MNiSzW (promotorski) 0153/B/H03/2008/35: Zastosowanie technik sprzężonych do badania oddziaływań kompleksu galu(III), o właściwościach przeciwnowotworowych, z wybranymi białkami transportującymi (2008-2009)
 • Grant MNiSzW (badawczy rozwojowy) 0547/R/2/T02/07/02: Stabilna helowa plazma podtrzymywana mikrofalami jako źródło wzbudzenia w optycznej spektroskopii emisyjnej (MIP-OES) i jako źródło jonów w spektrometrii mas (MIP-MS) (2007-2009)
 • Grant rektorski (habilitacyjny): Badanie mechanizmu dezaktywacji toksycznych metali przez rośliny (2010)
 • Grant rektorski (promotorski): Identyfikacja żółtych barwników naturalnych stosowanych w dziełach sztuki za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrii mas (2010)
 • Grant rektorski (promotorski): Kontrola jakości wybranych produktów żywnościowych za pomocą technik sprzężonych (2010)