Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Research projects

HomeResearchResearch projects

European Projects

 • Molecular machineries for ion translocation across biomembranes, Chemistry and Molecular Sciences and Technologies COST Action CM0902
 • European University Association Project (Socrates): “Quality Culture”
 • Investigation of selenium speciation in yeast and flour and arsenic speciation in mineral and therapeutic waters, SEAS, G6RD-CT-2001-00473, 5FP
 • Improving the infrastructure for metrology in chemistry in the candidate new member states, QUA-NAS, G7RT-CT-2002-05110, 5FP
 • Screening methods for water data information in support of the implementation of the Water Framework Directive, SSPI-CT-2003-502492, 6FP
 • Training courses on Analytical Quality Control and method validation in support to the Water Framework Directive, TAQC-WFD, MSCF-CT-2005-029922, 6 FP

National Projects

 • Grant PostDoc PW Beyond POB: M. Jarosz, Safety and risk assessment of nanomaterials application in agriculture. Advanced mass spectrometry techniques in the study of iron and manganese based nanomaterials in seed, cereal and fruit-producing plants, 2022-2024
 • Grant (własny) PW BEYOND POB II: L. Ruzik, A new concept for the control of functional food creation methods by speciation analysis of various elements present in microalgae, 2022-2024
 • Grant (własny) NChem2 PW: M. Matczuk, Development of a methodology for testing the effect of gold nanoparticle’s surface modification on the efficiency of cisplatin anticancer drug targeted delivery system formation and stability, 2021-2022
 • Grant (własny) NChem2 PW: L. Ruzik, Speciation of selected trace elements in plant-based beverages, 2021-2022
 • Grant (własny) NCN UMO-2018/29/B/ST4/00178 M. Jarosz, Platforma bioanalityczna oparta na tandemowej spektrometrii mas do charakteryzowania superparamagnetycznych nanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym, 2019-2022
 • Grant (własny) NCN, PRELUDIUM 14: Magdalena Borowska, Badanie właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w odniesieniu do różnych form chemicznych rtęci z wykorzystaniem nowych metod analitycznych, 2018-2021
 • Grant (własny) NCN, ETIUDA 7: Magdalena Borowska, Zastosowanie nowych metodyk analitycznych w badaniu właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w stosunku do związków rtęci, 2019-2020
 • Grant dziekański (habilitacyjny) M. Matczuk “Opracowanie metody badania profilu tworzenia oraz stabilności ukierunkowanych na transport do komórek nowotworowych połączeń nanocząstki złota‒cisplatyna za pomocą elektroforezy kapilarnej połączonej ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie” (2018)
 • Grant (własny) NCN UMO-2017/01/X/ST4-01331 L. Ruzik, Opracowanie metody charakteryzacji żywności bogatej w związki bioprzyswajalne (2017-2018)
 • Grant (własny) NCN UMO-2015/17/B/ST4/03707 M. Jarosz, Metodyki analityczne do badania specjacji wewnątrzkomórkowej metalonanomateriałów terapeutyczno-diagnostycznych: opracowanie, optymalizacja i zastosowanie in-vitro (2016-2019)
 • Grant (własny) NCN UMO-2015/18/M/ST4/00257 M. Jarosz, Opracowanie metodyki analitycznej do badania metabolizmu nanocząstek ZnO i TiO2 w roślinach jadalnych – sałacie i rzodkiewce (2016-2019)
 • Grant (własny) NCN UMO-2014/13/B/ST4/03135 S. Oszwałdowski, Elektroforetyczna charakteryzacja układu warstw i jego rola w elektroforetycznym transporcie nanostruktur (2015-2016)
 • Grant (własny) NCN UMO-2013/11/N/ST4/01480 M. Matczuk, Development of hyphenated analytical (capillary electrophoresis-inductively coupled plasma mass spectrometry) methodology for investigation of the tumor-targeting metal-based nanomaterial interactions with human serum proteins (2014-2015)
 • Grant badawczo-rozwojowy NCN UMO-2013/09/B/ST4/00961 K. Pawlak, Opracowanie metod badania zaburzeń równowagi jonomicznej i ich genezy w komórkach rakowych poddawanych działaniu cytostatyków (2014-2017)
 • Grant NCBiR INNOTECH, KI/INt/43/15a947/NCBR/12: Opracowanie i atestacja nowych materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące się analityką przemysłową (2012-2015)
 • Grant (własny) NCN 2470/B/H03/2011/40: Zastosowanie wysokosprawnej kapilarnej chromatografii cieczowej i nanochromatografii cieczowej sprzężonych ze spektrometrami mas (ICP MS oraz ESI/APCI MS/MS) do badania naturalnych substancji barwiących oraz obiektów muzealnych (2011-2014)
 • Grant MNiSW (własny) N N204 243040: Oznaczanie mikroilości selenu, jodu i chromu w żywności funkcjonalnej i suplementach diety z zastosowaniem plazmy helowej i spektrometrii optycznej (2011-2013)
 • Grant rektorski (habilitacyjny): Badanie mechanizmu dezaktywacji toksycznych metali przez rośliny (2010)
 • Grant rektorski (promotorski): Identyfikacja żółtych barwników naturalnych stosowanych w dziełach sztuki za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrii mas (2010)
 • Grant rektorski (promotorski): Kontrola jakości wybranych produktów żywnościowych za pomocą technik sprzężonych (2010)
 • Grant MNiSW (własny) N204 142837: Oddziaływania pomiędzy nanokryształem CdSe a ligandem. Efekty funkcjonalizacji, wpływu na solubilizację, fotoluminescencję i rozdział elektroforetyczny
 • Grant rektorski: Analiza materiałów klinicznych i środowiskowych z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (2000/2001)
 • Grant rektorski: Specjacyjna analiza materiałów biologicznych z zastosowaniem technik sprzężonych (wysokosprawna chromatografia cieczowa lub elektroforeza kapilarna z detekcją UV i MS) (2002/2003)
 • Grant rektorski: Zastosowanie technik sprzężonych do badania zawartości form arsenu o zróżnicowanej aktywności biochemicznej i toksykologicznej w wybranych wodach mineralnych i leczniczych (2003)
 • Grant (promotorski) KBN 3 T09A 001 17: Zastosowanie kompleksów potrójnych z 5-Br-PADAP do oznaczania nadtlenku wodoru z użyciem chromatografii cieczowej (1999-2000)
 • Grant KBN 3 T09A 089 18: Techniki chromatograficzne i spektroskopowe w badaniu związków pochodzenia naturalnego w dziełach sztuki (2000-2002)
 • Grant (promotorski) KBN 7 T09A 042 21: Zastosowanie technik sprzężonych – elektroforezy kapilarnej ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie (ICP MS) oraz jonizacją elektrorozpraszającą (ES MS) w analizie kompleksów metalotioneiny z wybranymi metalami (2001-2002)
 • Grant KBN 4 T09A 014 25: Analiza specjacyjna ołowiu i cynku jako komplementarna metoda badania mechanizmów bioakumulacji oraz przydatności roślin do fitoremediacji na przykładzie Arabidopsis thaliana (2003-2006)
 • Specjalny Program Badawczy KBN 134/E-365/SPB/5.PR UE/DZ 601/2002: Specjacja arsenu i selenu w materiałach biologicznych (2002)
 • Grant KBN 134/E-365/SPB/5.PR UE – “Sieci”/DZ 362/2003-2005: Rozwój infrastruktury metrologicznej w chemii w państwach kandydujacych do Unii Europejskiej (2003-2005)
 • Grant KBN 134/E-365/SPB/6.PR UE/DIE 376/2004-2006: Metody przesiewowe do oceny jakości wód jako element działań wspierających wprowadzenie Ramowej Dyrektywy w sprawie czystości wód (2004-2006)
 • Grant (promotorski) KBN N204 055 31/1410: Zastosowanie technik sprzężonych w badaniu kompleksów miedzi z bioligandami w Arabidopsis thaliana (2006-2008)
 • Grant MniSzW 139/6PR UE/2007/7: Kursy szkoleniowe z dziedziny kontroli jakości wyników badań analitycznych oraz walidacji metod, prowadzone w ramach działań wspierających realizację Ramowej Dyrektywy w sprawie czystości wód (2007)
 • Grant MniSzW (rozwojowy) 0536/R/T02/2007/03: Nowe standardowe procedury analityczne przeznaczone do badania poziomu zanieczyszczenia ekosystemów wodnych przez ksenobiotyki należące do grupy farmaceutyków i związków endokrynnych (2007-2010)
 • Grant MNiSzW (promotorski) 0153/B/H03/2008/35: Zastosowanie technik sprzężonych do badania oddziaływań kompleksu galu(III), o właściwościach przeciwnowotworowych, z wybranymi białkami transportującymi (2008-2009)
 • Grant MNiSzW (badawczy rozwojowy) 0547/R/2/T02/07/02: Stabilna helowa plazma podtrzymywana mikrofalami jako źródło wzbudzenia w optycznej spektroskopii emisyjnej (MIP-OES) i jako źródło jonów w spektrometrii mas (MIP-MS) (2007-2009)